14 [] Solskiego / Kossaka 53.113014 17.983875 53.113014 17.983875 []