14 [] Artyleryjska (01) 50.786400 19.086300 50.786400 19.086300 []