18
Staszica
kierunek:
Syrenki
522
62254
734v
8
9
10
11
12
1324v
1454v
15
16
17
18
19
20
2123
v - kurs wykonuje autobus wysokopodłogowy